>

ZB37式www.9927.com

- 编辑:www.9927.com -

ZB37式www.9927.com

www.9927.com 1

www.9927.com 2ZB26式捷克www.9927.com 3

  • 名称:ZB37式重机枪
  • 制造商:布鲁诺兵工厂
  • 口径:中口径
  • 名称:ZB26式轻机枪
  • 制造商:捷克布鲁诺兵工厂,中国各地兵工厂
  • 生产年限:由1924年开始
  • 口径:中口径
  • 参战情况:第二次世界大战,中国抗日战争,印度支那战争,国共内战,朝鲜战争,越战

本文由武器装备发布,转载请注明来源:ZB37式www.9927.com